وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

جستجوی مصوبات کمیسیون ها 
v
v
استناد قانونی
 • گسترش
  قانون نظام صنفی
  • گسترش
   فصل اول - تعاریف
   • ماده 1:تعریف نظام صنفی
   • گسترش
    ‌ماده 2-تعریف فرد صنفی
    • تبصره : تعریف قانون خاص
   • گسترش
    ماده3-تعریف واحدصنفی
    • تبصره 1 – تعریف واحدصنفی سیار
    •  تبصره 2 - تعریف اماکن واجد شرایط استقرار چند واحدصنفی
    • ‌ تبصره3 – تعریف واحدصنفی سیار 
   • ماده 4-تعریف صنف 
   • گسترش
    ماده 5-تعریف پروانه کسب
    • تبصره 1ماده 5-تعریف پروانه کسب موقت
    • تبصره 2ماده5-تعریف شرایط عدم تبدیل یاتمدیدپروانه کسب
   • ‌ماده 6-تعریف پروانه تخصصی وفنی
   • ماده7-تعریف اتحادیه
   • ‌ماده8-تعریف اتاق اصناف شهرستان
   • ماده9-تعریف اتاق اصناف  ایران
   • ماده10-تعریف کمیسیون نظارت
   • ‌ماده 11-تعریف هیات عالی نظارت
  • گسترش
   فصل دوم - فرد صنفی
   • گسترش
    ماده 12-تعریف صدورپروانه کسب
    • ‌تبصره1- حذفی 12/06/1392.
    • تبصره 2ماده 12-تعریف مهلت مقررجهت اعلام نظردستگاههای استعلام شونده برای صدورپروانه کسب
    • تبصره 3ماده 12-تعریف شرایط صدوربیش ازیک پروانه کسب برای هرفرد صنفی-مباشر
    • ‌تبصره 4ماده 12-تعریف اداره مشترک یک واحدصنفی توسط چندنفر
    • تبصره 5ماده 12-تعریف چگونگی ابطال پروانه کسب
   • گسترش
    ماده 13-تعریف چگونگی صدورپروانه کسب برای مشاغل تخصصی وفنی
    • تبصره ماده13-تعریف انواع مشاغل تخصصی وفنی توسط آیین نامه مربوطه
   • ‌ماده 14-تعریف چگونگی  پرداخت حق عضویت اتحادیه
   • گسترش
    ‌ماده 15-تکلیف افرادصنفی برای اعلام قیمت واحدکالایادستمزدخدمت با الصاق برچسب روی کالا،یانصب تابلودرمحل کسب یاحرفه 
    • ‌تبصره 1ماده 15-تعریف صورتحساب
    • ‌تبصره 2ماده 15-تعریف معافیت صورتحساب
    • ‌تبصره 3ماده15-تعریف صورتحساب
    • ‌تبصره4ماده 15-تعریف صورتحساب
   • ماده 16-تکلیف صاحبان اماکن عمومی جهت تهیه فهرست قیمت غذا وموادغذایی دربرگه های مخصوص برای ارایه به مشتری ونصب تابلوی مخصوص برای درج نرخ اغذیه وموادغذایی درمعرض دیدهمگان به تشخیص اتاق اصناف  وتصویب کمیسیون نظارت
   • گسترش
    ماده 17- تکلیف افرادصنفی برای رعایت قوانین ومقررات جاری کشورازجمله قوانین ومقررات صنفی،انتظامی،بهداشتی،ایمنی،حفاظت فنی وزیبا سازی محیط کارودستورالعمل های نرخ گذاری کالاهاوخدمات، ابلاغی ازسوی مراجع قانونی ذی ربط
    • ‌تبصره 1ماده 17-تکلیف افرادصنفی مبنی برمعرفی اشخاصی که برای انجام دادن خدمات به منازل واماکن مراجعه می کنند به اتحادیه، به منظورصدور کارت شناسایی عکس دارجهت آنان بادرج تخصص مربوطه با اخذ نظرنیروی انتظامی پیش ازبه کارگیری اشخاص مذکور
    • ‌تبصره 2ماده 17-برخورد با افرادصنفی درمواقع تبلیغات برخلاف واقع درباره محصولات،کالاهایاخدمات
    • تبصره 3ماده 17-ممنوعیت انتشارآگهی تبلیغاتی به هرطریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب وجریمه نقدی آن وهمچنین مکلف بودن رسانه های گروهی،چاپخانه هاوموسسات تولیدمحصولات چندرسانه ای مبنی برمطالبه پروانه کسب متقاضی قبل ازقبول سفارش تولیدیا نشرهرگونه آگهی تبلیغاتی
   • گسترش
    ماده 18-نحوه واگذاری محل کسب به دیگری توسط دارنده پروانه کسب
    • تبصره ماده 18-درخواست صاحب پروانه مبنی برتغییرپروانه کسب به حرفه ای دیگر
   • ماده 19-نحوه اداره یا انتقال واحد صنفی هنگام محجورشدن دارنده پروانه کسب
   • ماده 20- چگونگی اخذ پروانه کسب برای واحد صنفی که صاحب پروانه کسب فوت شده و نحوه اعتبار پروانه متوفی
  • گسترش
   فصل سوم - اتحادیه‌ها
   • گسترش
    ماده 21- تعریف تشکیل اتحادیه
    • تبصره 1ماده 21-ثبت ورسمیت یافتن اتحادیه وتهیه اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی
    • ‌تبصره2ماده 21-حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه درکشور
    • تبصره3ماده 21-ادغام اتحادیه های صنفی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش  آنها کمترازنصاب های تعیین شده می باشد
    • تبصره 4 ماده 21-آیین نامه چگونگی شیوه اداره امورواحدهای صنفی شهرهایابخش های هرشهرستان
    • تبصره5ماده 21-چگونگی تشکیل اتحادیه دریک شهرستان با تعدادواحدهای صنفی کمترازنصاب مقرر
    • ‌تبصره 6ماده 21-چگونگی تشکیل اتحادیه استانی
    • تبصره 7ماده 21- آیین نامه چگونگی تشکیل اتحادیه کشوری
   • گسترش
    ماده 22 – تعداداعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی،مدت مسئولیت هیات مدیره و عدم عضویت بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب،مقدمات برگزاری انتخابات ، حد نصاب حضور اعضا ء در انتخابات
    • تبصره1ماده22
    • تبصره2ماده 22
    • تبصره3 ماده22
    • تبصره 4 ماده22
    • ‌تیصره 5ماده22-حقوق وتکالیف افرادمنصوب یاجایگزین درهیات مدیرهاتحادیه ها
    • تبصره 6ماده22-شرایط داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها،اتاق اصناف شهرستان وایران ودستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری درانتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی
   • گسترش
    ماده 22مکرر-شرایط داوطلبان عضویت درهیات مدیره اتحادیه های صنفی
    • تبصره 1ماده 22مکرر- کمیته بررسی شرایط داوطلبان عضویت درهیات مدیره اتحادیه های صنفی(اعضاکمیته وچگونگی بررسی شرایط داوطلبان وتصمیم گیری درآن)
    • تبصره 2ماده 22مکرر-چگونگی بررسی مجددشرایط افراد ردصلاحیت شده توسط کمیته بررسی شرایط داوطلبان عضویت درهیات مدیره اتحادیه های صنفی
   • گسترش
    ماده 23 -چگونگی تعیین سمت اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی وانتخاب بازرس اتحادیه وآیین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس
    • تبصره1
    • تبصره2
    • تبصره3
   • ماده 24-مدیر اجرایی اتحادیه
   • ‌ماده25 وتبصره ذیل آن-چگونگی تشکیل اتاق استانی
   • گسترش
    ماده26 وتبصره های2و1آن-چگونگی روندصدورپروانه کسب وعدم صدور آن 
    • تبصره1
    • ‌تبصره2
    • تبصره 3ماده 26-چگونگی صدورپروانه کسب برای صنوفی که تعدادآنهابه حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یافاقداتحادیه اند
    • ‌تبصره 4ماده 26-وضعیت واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یامزاحم نقل مکان داده می شوند
   • گسترش
    ماده 27- چگونگی پلمپ واحد های صنفی فاقدپروانه کسب ومجازات کسانی که پلمپ محل های تعطیل شده رابشکنند
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
    • ‌تبصره3
    • تبصره4
    • تبصره5
   • گسترش
    ‌ماده 28-موارد تعطیل نمودن واحد های صنفی دارای پروانه کسب  
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
    • ‌تبصره3
    • تبصره4
   • گسترش
    ماده 29-وصول مالیات،عوارض وهزینه خدمات وزارتخانه ها،شهرداری هاوسازمانهای وابسته به دولت توسط اتحادیه ها
    • تبصره
   • گسترش
    ‌ماده 30-چگونگی وظایف واختیارات اتحادیه های صنفی
    • تبصره1ماده 30
    • تبصره2ماده 30
    • ‌تبصره 3ماده30 – چگونگی رسیدگی به اختلاف ما بین افراد صنفی واتحادیه
   • گسترش
    ‌ماده 31 -منابع مالی اتحادیه های صنفی وآیین نامه اجرایی آن وواریزبیست درصدازمبالغ دریافتی به حساب اتاق اصناف شهرستان به غیرازمبالغی که جهت تهیه ساختمان وبرگزاری دوره های آموزشی درقالب کمک های دریافتی ازاعضا اخذ می گردد
    • تبصره1
    • تبصره2
  • گسترش
     فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان
   • گسترش
    ماده32 وتبصره های1و2آن- تعریف اتاق اصناف شهرستان
    • تبصره1
    • تبصره2
   • ماده 33- تعداداعضای هیات رییسه اتاق شهرستان وچگونگی ترکیب آنها
   • گسترش
     ماده 34-چگونگی رسمیت یافتن جلسات اتاق اصناف شهرستانها ومعتبربودن تصمیمات آن
    • ‌تبصره -مدت ماموریت نماینده هراتحادیه دراتاق اصناف شهرستان
   •  ماده 35- عمرقانونی هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان
   • ‌ماده 36-آیین نامه انتخابات ووظایف هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان،طرزتشکیل جلسات وتعدادکمیسیون های اتاق وسایرمقررات مربوط به اداره اتاق ها وحق الزحمه خدمات آنها
   • گسترش
    ماده 37
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
    • ‌تبصره3
   •  ماده 37مکرر-منابع مالی اتاق اصناف شهرستان وآیین نامه اجرایی آن
   • ‌  ماده 38-درمواقعی که مسولیت صدور پروانه کسب به طورموقت به اتاق اصناف شهرستان محول می شود
   • ‌ماده 39-وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان
   • ماده 40- تکلیف مسئولان اتاق اصناف شهرستان ها واتحادیه ها درفراهم نمودن تسهیلات لازم برای انجام دادن وظایف کمیسون بازرسی
  • گسترش
   فصل پنجم - اتاق اصناف ايران
   • ماده 41- فلسفه تشکیل اتاق اصناف ایران
   • گسترش
    ماده 42 وتبصره های ذیل آن- شامل چگونگی ترکیب وتعداد اعضای اتاق اصناف ایران،تعدادنمایندگان ونحوه انتخاب آنان،تعیین هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران،وضعیت رییس اتاق اصناف مرکزاستان دراتاق اصناف ایران
    • ‌تبصره1
    • تبصره2
    • تبصره3
    • تبصره4
   • گسترش
    ماده 43 - شامل چگونگی ترکیب وتعداداعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران،مدت مسئولیت هیات رییسه وداشتن سابقه یک دوره عضویت درهیات رییسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان از شروط انتخاب آنان وآیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت وبرگزاری انتخابات هیات رییسه
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
   • ماده 44-چگونگی انتخابات داخلی هیات رییسه اتاق اصناف ایران وجلسات ادواری آن
   • گسترش
     ماده 45- شامل وظایف واختیارات اتاق اصناف ایران وآیین نامه اجرایی تبصره4مبنی برشرح وظایف،نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی موضوع این تبصره
    • تبصره1
    • تبصره2
    • تبصره3
    • تبصره4
   • ‌ ماده46- درخصوص تهیه آیین نامه اجرایی شیوه اداره،مصارف وجوه اتاق اصناف ایران وبازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی ازعضویت اعضادراتاق
   • ماده 47 –شامل منابع مالی اتاق اصناف ایران وآیین نامه اجرایی میزان ونحوه دریافت منابع مالی 
  • گسترش
   فصل ششم - کمیسیون نظارت
   • گسترش
    ماده 48-چگونگی تشکیل کمیسیون نظارت درمرکز استان ها وشهرستان های تابعه آن
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
    • تبصره3
   • گسترش
    ماده 49–وظایف واختیارات کمیسیون نظارت
    • گسترش
     ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
   • گسترش
    ماده 50- درموردمسئولیت رییس کمیسیون نظارت مرکزاستان مبنی برایجادهماهنگی وهمکاری لازم بین کمیسیون های نظارت،اتحادیه ها واتاق های اصناف استان باتشکیل جلسات وگردهمایی هاواتخاذ تدابیرلازم
    • درخواست افزایش قیمت صنف آرایشگران
   • گسترش
     ماده 51-مکلف بودن کمیسون نظارت درتعیین نرخ کالاهاوخدمات عمومی وانحصاری وکالاهای اساسی یارانه ای وضروری براساس دستورالعمل قیمت گذاری هیات عالی نظارت واعلام آن به اتاق اصناف
    • افزایش قیمت رسته صنفی خیاطی
    • درخواست افزایش قیمت اتحادیه مکانیک
    • درخواست افزایش قیمت رسته های مربوط به لوازم خانگی
   • ماده 52 -موظف بودن کمیسیون نظارت مبنی برتعیین بازرسان وناظران ازبین معتمدان خود به منظورنظارت برواحد های صنفی
  • گسترش
   فصل هفتم - هیأت عالی نظارت
   • گسترش
    ماده 53 – ترکیب هیات عالی نظارت،چگونگی رسمیت یافتن جلسات آن
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
    • ‌تبصره3
   • ‌ ماده 54- درخصوص وظایف دبیرخانه هیات عالی نظارت وتهیه آیین نامه چگونگی تشکیلات اداری ،امورمالی ونحوه اداره دبیرخانه هیات عالی نظارت
   • ‌ماده 55- وظایف واختیارات هیات عالی نظارت
   • ماده 56-تفویض قسمتی ازاختیارات هیات عالی نظارت به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها
  • گسترش
   فصل هشتم - تخلفات و جریمه‌ها
   • ‌ماده 57- تخلف صنفی گرانفروشی
   • گسترش
    ماده58- تخلف صنفی کم فروشی
    • تبصره - تخلف صنفی عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) 
   • گسترش
    ماده 59- تخلف صنفی تقلب
    • تبصره 1- استرداد کالای مورد تقلب 
    • تبصره2- مجازات عمل متقلبانه ‌
    • تبصره3-عرضه کالا بدون علامت استاندارد و تایید موسسه استاندارد 
    • تبصره 4- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته
   • گسترش
    ماده60- تخلف صنفی  احتکار
    • تبصره 1-عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه توسط واحد های صنفی به اتحادیه 
    • تبصره 2 – تهیه آئین نامه اجرایی شرایط اعلام موجودی کالا
   • ماده 61- تخلف صنفی عرضه خارج از شبکه 
   • ماده 62 - تخلف صنفی عرضه وفروش کالای قاچاق و تهیه آئین نامه اجرایی حق کشف
   • ماده 63-تخلف صنفی عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
   • ‌ماده64- تخلف صنفی فروش اجباری: 
   • ماده 65- تخلف صنفی عدم درج قیمت‌
   • ماده66- تخلف صنفی عدم صدور صورتحساب
   • گسترش
    ماده67- وارد کردن خسارت به اشخاص 
    • تبصره - نگهداری نسخه ای از فاکتور در واحد صنفی
   • ماده 68- عدم رعایت مواد (16)و(17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده 37 قانون
   • ماده69- ممنوعیت فروش کالا از طریق قرعه کشی
   • ماده 70و تبصره آن- فروش فوق العاده یا اقساطی وآئین نامه اجرایی آن
   • ماده 71- صندوق مکانیزه فروش و آئین نامه اجرایی آن
   • گسترش
    ماده 72- شکایت خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان وناظران
    • تبصره 1 – صدور رای در مورد تخلفات قانون نظام صنفی 
    • تبصره 2 – صدور رای در مورد تخلفات قانون نظام صنفی 
    • تبصره3 ماده 72- ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ ، تشکیل جلسات، واخواهی توسط سازمان تعزیرات
    • تبصره 4 ماده 72- نمایندگان نزدیکترین شهرستان برای حضور در هیات های تخلفات
    • تبصره 5 ماده 72- شهرستان همجوار مسئول رسیدگی به تخلفات
    • تبصره 6 ماده 72- مسئولیت هماهنگی ورسیدگی به تخلفات هیات ها و تهیه دستورالعمل های اجرایی و مالی 
    • تبصره7 ماده 72- درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی و منظور نمودن آن در بودجه های سنواتی 
    • تبصره 8 ماده 72- اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات قابل رسیدگی در دیوان عدالت 
   • ماده 72 مکرر- دستگاه های ذیربط برای همکاری با سازمان تعزیرات در اجرای احکام تخلفات قانون
   • ماده73- رسیدگی به تخلفات تابع قانون نظام صنفی و لغو قوانین مغایر
   • ماده74- تعدیل میزان جریمه های نقدی 
  • گسترش
   فصل نهم - سایر مقررات 
   • گسترش
    ماده 75- تعیین مبالغی برای خدمات اعضای هیات مدیره 
    • تبصره  - شمول قانون تامین اجتماعی برای هیات رئیسه اتحادیه ها و اتاق اصناف
   • ماده 76- امین بودن اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان وایران‌ نسبت به وجوه و اموال سازمان های صنفی
   • ماده 77- تشکیل اتحادیه استانی وشهرستانی فرش دستباف حمایت از بافندگان فرش دستباف  و حرف مشابه
   • گسترش
    ماده 79- صدور پروانه کسب برای جانبازان،آزادگان و اعضای خانواده شهداء وآئین نامه اجرایی آن
    • تبصره1– صدور پروانه کسب برای یکبار برای افراد موضوع ماده 79
    • تبصره 2‌-اعطای تسهیلات و امکانات همسان به افراد موضوع ماده 79
    • تبصره3- نداشتن شغل برای افراد موضوع ماده 79
    • تبصره 4-پروانه کسب معوض برای افراد موضوع 79
   • ماده 80- بلامانع بودن صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی
   • ماده 81- همکاری نیروی انتظامی با سازمان های صنفی وآئین نامه اجرایی آن
   • ماده 82- چگونگی تغییر نوع فعالیت با کسب نظر مالک
   • ماده 83- تخریب محل های کسب و پیشنهاد معوض از سوی شهرداری
   • ماده 84- حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی
   • ماده 85-برگزاری روز بازارها جمعی واحدها یا افراد صنفی‌
   • ماده 86- فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای
   • ماده 87 وتبصره آن- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) و  تهیه آئین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت ها
   • ماده 88- تهیه آئین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور
   • ماده 89- پروانه کسب برای واردکنندگان کالا‌
   • ماده 90- واگذاری برخی فعالیت ها توسط وزارت خانه ها،موسسات و...  به اشخاص حقیقی یا حقوقی ودر نتیجه مشمول بودن قانون نظام صنفی بر فعایت آن ها 
   • گسترش
    ماده 91 - دریافت پروانه کسب علاوه بر مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس
    • تبصره1
    • تبصره 2 - صدور پروانه کسب برای واحدهای مستقر در میادین میوه وتره بار،پایانه ها ی مسافربری ، فرودگاهی ، ایستگاه های راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی 
   • ماده 92- شکایت هریک از کارکنان به سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه
   • ماده 93- چگونگی انحلال اتاق اصناف شهرستان واتاق اصناف ایران‌
   • ماده 94- تهیه آئین نامه موضوع ماده(29)،بند(ی)،ماده 30 و تبصره 3 ماده37 ‌ (کارمزد وصول مالیات وعوارض هزینه خدمات)
   • ماده95- ارائه گزارش عملکرد سالیانه قانون نظام صنفی به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌
   • ماده95مکرر1-رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق
   • ماده 95مکرر2-رسیدگی به تخلفات صنفی
   • ماده 96- لغو قوانین مغایر وبلاثر‌
 • گسترش
  آیین نامه ها
  • گسترش
   آيين ‏نامه اجرايي نحوه صدور و تمدید پروانه کسب  
   • ماده2- مراحل صدور پروانه كسب
   • ماده 3 - شرايط ومدارک صدور پروانه کسب
   • ماده 1- تعاريف
   • ماده4-شرايط صدور پروانه كسب صنوف سیار  وساماندهی آنان
   • ماده 5- شرایط صدورپروانه کسب فروشگاه های بزرگ چند منظوره وبزرگ زنجیره ای
   • ماده 6 - چگونگی تمدید پروانه کسب 
   • ماده 7- رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب
   • ماده 8- ضوابط داخلی اتحادیه ها
   • ماده 9-  نحوه صدور المثني پروانه کسب
   • گسترش
    ماده 10- فوت صاحب پروانه کسب 
    • تبصره1- محجور بودن مالک یاورثه 
    •  تبصره2- ورثه صغیروکبیر
   • ماده 11-  چگونگی واگذاری محل کسب
   • ماده12- ارسال فرم اطلاعات تمدید پروانه به اداره اماکن
   •  ماده 13- ارایه اصل مدارک مورد نیاز به اتحادیه برای صدورپروانه کسب
   • گسترش
    ماده 14- دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز از جمله احكام تجارت و كسب و كار
    • تبصره - معافیت از آموزش 
   • ماده 15- احداث نمازخانه فروشگاه هاي زنجيره¬اي 
   • گسترش
    ماده16- پیاده سازی پنجره واحد وتسهیل صدور پروانه کسب
    • تبصره- تهيه الگو انواع پروانه كسب 
   • ماده 17- تاریخ تصویب آیین نامه نحوه صدوروتمدید پروانه کسب
  • گسترش
   آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و برگزاری انتخابات اتحاديه ‏هاي كشوري 
   • ماده1- تعاریف
   • ماده2- شناسائی صنوف موضوع تبصره 7ماده 21 برای تشکیل اتحادیه کشوری توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت
   • ماده 3- برگزاری انتخابات وتشکیل اتحادیه کشوری با موافقت وتایید وزیرصنعت، معدن وتجارت
   • گسترش
    ماده 4 - داشتن پروانه کسب دائم يا موقت وداشتن یک حق رای برای انتخابات
    • تبصره
   • گسترش
    ماده 5 - شرايط داوطلبان(هيات مديره و بازرسان) برای اتحادیه های کشوری 
    • تبصره - تعریف پروانه كسب معتبر 
   • گسترش
    ماده 6- هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحادیه کشوری 
    • تبصره1- محل استقرار هيات اجرائي انتخابات اتحادیه کشوری ومحل اخذ رای
    •  تبصره2- فراخوان ثبت نام برای انتخابات اتحادیه کشوری
   • گسترش
    ماده7- تکمیل پرسشنامه توسط داوطلبان برای انتخابات اتحادیه کشوری
    • تبصره1- ممنوعیت عضویت  بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب درهیات مدیره اتحادیه کشوری 
    •  تبصره2- منع یا ممنوعیت از داوطلبی در اولین انتخابات بعدی اتحادیه کشوری
    • تبصره3- ممنوعیت داوطلبی ویا ارائه استعفاء 
   • ماده8- دستوربرگزاری انتخابات اتحادیه کشوری که قبلا تشکیل شده اند
   • ماده9- فراخوان ثبت نام در سراسرکشوربرای تشکیل اتحادیه کشوری
   • ماده10- تمدید ثبت نام وارسال فهرست به کمیته تطبیق برای انتخابات اتحادیه کشوری
   • گسترش
    ماده11- تشکیل کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان برای انتخابات اتحادیه کشوری
    • تبصره 1- وظیفه کمیته تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در اتحادیه های کشوری
    • تبصره 2 - همکاری روسای سازمان های صنعت ، معدن وتجارت در برگزاری انتخابات اتحادیه کشوری
   • گسترش
    ماده12- استعلام کمیته واعلام نظر مراجع استعلام شونده درخصوص داوطلبان اتحادیه های کشوری
    • تبصره1
    • تبصره2
   • ماده13- آماده برای برگزاری انتخابات با توجه به تکمیل شدن تعداد داوطلبان اتحادیه های کشوری
   • گسترش
    ماده14  - فراخوان برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری ونحوه آن 
    • تبصره
   • گسترش
    ماده 15- تهیه فهرست اعضای دارای پروانه کسب توسط هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های کشوری
    • تبصره 1
    • تبصره 2 
   • گسترش
    ماده 16- وظایف هیات اجرایی درروز برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری
    • تبصره 
    • تبصره 
   • ماده 17- نحوه و کیفیت شمارش آراء در انتخابات اتحادیه های کشوری
   • ماده18- حدنصاب اعضاء شرکت کننده  برای رسمیت یافتن انتخابات اتحادیه های کشوری
   • ماده19- تحویل اعتبارنامه وتعیین سمت منتخبین اتحادیه های کشوری
   • ماده20: رسیدگی به شکایات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری
   • گسترش
    ماده21- اسقاط شرایط اعضای هیات مدیره اتحادیه های کشوری
    • تبصره 
   •  ماده 22- محل استقرار اتحاديه كشوري 
   • گسترش
    ماده23- وظایف واختیارات اتحادیه های کشوری
    • تبصره ذیل ردیف ب 
    • تبصره ذیل ردیف ز 
    • تبصره ذیل ردیف ی ماده 23
   • ماده 24- منابع مالي اتحاديه هاي كشوري 
   • ماده 25- مسئولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه های کشوری 
   • ماده26-  در صورت عزل ، فوت و.... اعضای  هیات مدیره  اتحادیه های کشوری و نحوه تعیین اعضای جایگزین
   • ماده 27- تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری
  • آئین ‏نامه اجرائی منابع مالي اتحاديه ‏هاي صنفي
  • آیین نامه اجرایی انتخاب  هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها 
  • آیین نامه تکمیلی ماده 36 قانون نظام صنفی  وظايف هيات رییسه، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيون¬هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق¬ها و حق الزحمه خدمات آنها
  • آيين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف شهرستان ها
  • دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‏های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها
  •  دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان‏ ها در اتاق اصناف ایران
  • آیین‌نامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و  منابع مالی کمیسیون¬های تخصصی اتاق اصناف ایران
  • میزان و نحوه دریافت منابع مالي اتاق اصناف ایران
  • آیین‌نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان‏ ها
  • آیين‏ نامه اجرايي نحوه صدور و تمدیدپروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا
  • گسترش
   آيين‏ نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي
   • ماده 1 - تعاریف
   • ماده2- - داشتن پروانه کسب دائم يا موقت وچگونکی حق رای در انتخابات اتحادیه های صنفی
   • گسترش
    ماده 3 - شرايط انتخاب شوندگان یا داوطلبان
    • تبصره ذیل ردیف 9 ماده 3- تعریف پروانه كسب معتبر 
   • ماده 4- هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی
   • ماده5- محل استقرار هيات اجرايي انتخابات اتحادیه های صنفی
   • گسترش
    ماده6 - دستور برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی توسط کمیسیون نظارت 
    • تبصره 1 - فراخوان ثبت نام
    • تبصره 2 - ثبت نام داوطلبان انتخابات اتحادیه های صنفی وتکمیل پرسشنامه توسط آنان 
    • تبصره3- ممنوعیت عضویت بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب 
    • تبصره4- ممنوعیت داوطلبی در انتخابات بعدی برای افراد معزول و اعضای مستعفی
    • تبصره5- چگونگی داوطلبی کارمندان سازمان های صنفی واتحادیه ها ودستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری 
   • گسترش
    ماده7- حد نصاب کاندیداها و ارسال فهرست آنان به کمیته برای انتخابات اتحادیه های صنفی
    • تبصره -چگونگی ادغام اتحادیه درصورت کمتر از حدنصاب بودن داوطلبان
   • گسترش
    ماده8-اعضای کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان 
    • تبصره1 - وظیفه کمیته تطبیق شرایط داوطلبان 
    • تبصره2-مسئولیت نماینده وزیر در کمیته تطبیق شرایط داوطلبان 
    • تبصره3ماده8- ممنوعیت انتصاب اعضای هیات اجرایی درکمیته تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی
   • گسترش
    ماده9- استعلام کمیته تطبیق شرایط اتحادیه های صنفی
    • تبصره1 ماده9-وظیفه کمیته تطبیق شرایط اتحادیه های صنفی درمورد استعلام ها
    • تبصره2ماده9- چگونگی نحوه رد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها ونحوه رسیدگی به اعتراض آن ها درمورد رد صلاحیت
   • ماده 10- کم بودن تعداد داوطلبان از حد نصاب تعیین شده برای برگزاری انتخابات وادغام اتحادیه
   • ماده11-فراخوان  برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی وروش های مجاز انجام آن
   • گسترش
    ماده12- در اختیار قرار دادن فهرست اعضاء توسط اتحادیه به هیات اجرایی برای برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی
    • تبصره -  تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات اتحادیه های صنفی
   • گسترش
    ماده13-وظایف هیات اجرایی درروز برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی
    •  تبصره ذیل ردیف6 – ممنوعیت رای دادن با وکالت در انتخابات اتحادیه های صنفی
    • تبصره ذیل ردیف 7- توقف انتخابات اتحادیه های صنفی به دلیل تنش، عدم امنیت و........
    • تبصره ذیل ردیف 9- وظایف ناظران مستقر درشعب فرعی انتخابات اتحادیه های صنفی
   • ماده14- نحوه و کیفیت شمارش آراء در انتخابات اتحادیه های صنفی
   • ماده 15- حدنصاب اعضای شرکت کننده در انتخابات اتحادیه های صنفی ودر صورت عدم دستیابی به حد نصاب ادغام اتحادیه
   • ماده16-تحویل اعتبارنامه و تعیین سمت اعضای منتخب هیات مدیره اتحادیه های صنفی درصورت درخواست آنان
   • ماده 17- رسيدگي به شكايات نسبت به نحوه برگزاري انتخابات اتحادیه های صنفی
   • ماده18 - چگونگی اسقاط شرایط اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی ونحوه رسیدگی به آن
   • ماده19- تعیین جایگزین برای عضو هیات اجرائی در انتخابات اتحادیه های صنفی
   • ماده20- تحویل و تحول اموال واسناد اتحادیه پس از اتمام عمر قانونی هیات مدیره وبازرس اتحادیه های صنفی
   • ماده21- ممنوعیت عضویت همزمان افرادصنفی درهیات مدیره دو یا چند اتحادیه صنفی
   • ماده22- تعداد افراد مورد نیاز برای برگزاری انتخابات برای انتخاب اعضای جایگزین درهیات مدیره اتحادیه های صنفی
   •  ماده23-  عضویت معتمدین صنفی در هیات اجرایی و کمیته تطبیق شرایط انتخابات اتحادیه های صنفی بعنوان نماینده اتاق درصورت عدم تشکیل اتاق در شهرستانهای جدید التاسیس
   • ماده 24- نحوه برخورد با قصور هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی
   • ماده25- تهیه فرم های موردنیاز برای برگزاری انتخابات وامکان رای گیری الکترونیکی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت
   • ماده 26- تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی(موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی)
 • ایجاداتحادیه9540706
 • قانون نظام صنفی
کد امنیتی:
تصویر امنیتی
نمایش کد های دیگرنمایش کد های دیگر
جستجو
پاک کردن