وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی سازمانهای صنفی استان خوزستان

برگزاری اولین انتخابات تمام الکترونیکی سازمانهای صنفی استان خوزستان درشهرستان رامهرمز درمورخ 95/8/9 با موفقیت انجام پذیرفت .
اولین انتخابات تمام الکترونیکی ( از مرحله فراخوان ، ثبت کاندیداها ، بررسی مدارک ، تایید مدارک ، ارجاع و بررسی ومکاتبات کمیته تطبیق  ، شکایات و درپایان مرحله برگزاری انتخابات الکترونیکی) سازمانهای صنفی استان خوزستان و دومین انتخابات تمام الکترونیکی درکشور (بعدازشیراز) ، در روز یکشنبه مورخ 95/8/9 در اتحادیه صنف آرایشگران و خیاطان زنانه  شهرستان رامهرمز با استقبال اعضا ء وبا موفقیت  برگزار گردید . اتاق اصناف شهرستان رامهرمز با هماهنگی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان حدودا از 6 ماه قبل مقدمات اجرای این مهم را انجام و نسبت به خرید تجهیزات مربوطه و نصب برنامه نرم افزاری آن نیز اقدام نموده و نهایتا این انتخابات درتاریخ مقرر برگزارو مورد استقبال سایر سازمانهای صنفی شهرستان قرار گرفت .