وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

بررسی راهکارهای استفاده از توان و ظرفیتهای صادراتی اصناف

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در جلسه کمیته پایش تجارت خارجی این سازمان, راهکارهای استفاده از توان و ظرفیتهای صادراتی اصناف بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی, ناصر بهزاد اظهارداشت: با توجه به طرح آماده شده توسط کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف پیرامون راهکارهای استفاده از توان و ظرفیتهای صادراتی اصناف ، پس از نقد و بررسی طرح مزبور و جمع بندی نظرات حاضرین مقرر شد موضوع مجدداً در کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف و با لحاظ ابعاد گوناگون مسأله منطبق با ملاحظات و مقتضیات پیشنهادی اعضاء  بررسی گردد.
وی افزود: در این جلسه با عنایت به ارائه گزارش دستاوردهای هیأت اعزامی به کشور تاجیکستان و عقد تفاهم نامه های همکاری مشترک مقرر شد کلیه دستگاههای عضو برنامه ها و پیشنهادات اجرایی خود با هدف ارتقاء سطح روابط تجاری با کشور مزبور را اعلام نمایند .
بهزاد اظهارداشت: با توجه به ارائه گزارش توجیهی در خصوص برگزاری نمایشگاههای عراق ، ترکمنستان و مزار شریف افغانستان ، ضمن موافقت اعضاء با برگزاری نمایشگاههای نجف و عشق آباد مقرر شد مجری استان به سفارت خانه جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد معرفی شود و طرح توجیهی نمایشگاه ترکمنستان و نجف نیز در کارگروه توسعه صادرات استان به منظور اخذ مصوبه کارگروه ارائه گردد و با توجه به اخذ مجوز نمایشگاه مزار شریف از سازمان توسعه تجارت ایران ، دستگاههای عضو همکاری و مشارکت لازم جهت برگزاری مطلوب نمایشگاه را به عمل آورند .
وی گفت: در این جلسه به منظور تسهیل در روند صادرات به ازبکستان مقرر شد اصالت قراردادهای صادرات به کشور مزبور با تأیید اتحادیه های صادراتی ذیربط و اتاق بازرگانی بررسی و اقدام شود .