وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (31) قانون نظام صنفی

در اجرای تبصره (1) بند (هـ) ماده (31) قانون نظام صنفی (وجوه دریافتی از متقاضیان پروانه کسب بابت صدور و تمدید پروانه کسب) اصلاحیه بندهای ذیل ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (31) قانون موصوف به تصویب وزیر صنعت،معدن . تجارت رسید.

در اجرای تبصره (1) بند (هـ) ماده (31) قانون نظام صنفی (وجوه دریافتی از متقاضیان پروانه کسب بابت صدور و تمدید پروانه کسب) اصلاحیه بندهای ذیل ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (31) قانون موصوف به شرح ذیل به تصویب وزیر صنعت ،معدن و تجارت  رسید است :

الف- در کلان شهرها مبلغ دو میلیون (مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

ب- در سایر مراکز استان‌ها مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (مبلغ ششصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

ج- در سایر شهرستان‌ها مبلغ یک میلیون ریال (مبلغ چهارصد هزار ریال به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)