وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری کارگاه آموزشی پولشویی در حوزه صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان

کارگاه آموزشی پولشویی با هماهنگی مرکز اصناف و بازرگانان ایران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان ، یوسف ذاکری گفت : فساد مالی مهمترین تهدید برای منافع ملی و توسعه اقتصادی شناخته شده است .

رئیس اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان صنعت ، معدن و تجارت افزود : از جمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات بسیار مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه می گذارد و مشکلات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد ، مقوله پولشویی است .

ایشان افزود : پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن ، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون ، مشروعیت می‌یابد . به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای بظاهر تمیز تبدیل میشوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.

وی تصریح کرد : به منظور مبارزه با پدیده شوم پولشویی ، با هماهنگی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دستگاههای مرتبط استانی اولین کارگاه آموزشی توجیهی پولشویی برای آشنایی کارکنان سازمان ، اتاقهای اصناف و اتحادیه های صنفی با حضور مسئولین استانی برگزار خواهد شد .