وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم صنف فرش دستباف

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم با حضور مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت، معاون امور بازرگانی وتوسعه تجارت سازمان، مسئول واحد پول شویی سازمان، اعضاء هیات رئیسه اتاق اصناف، اعضاء صنف فروشندگان فرش دستباف تهران درمحل اتحادیه فروشندگان فرش دسباف برگزار گردید

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم صنف فرش دستباف

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم با حضور مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت، معاون امور بازرگانی وتوسعه تجارت سازمان، مسئول واحد پول شویی سازمان، اعضاء هیات رئیسه اتاق اصناف، اعضاء صنف فروشندگان فرش دستباف تهران درمحل اتحادیه فروشندگان فرش دسباف برگزار گردید