وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

سیر تحول قانون نظام صنفی

سیر تحولات قانون نظام صنفی از سال 1350 تا کنون

مـاده 1

1350

نظام صنفی - قواعد و مقرراتی است كه امور مربوط به سازمان - وظایف - حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می كند.

1359

نظام صنفی - قواعد و مقرراتی است كه امور مربوط سازمان ، وظایف ، حدود و حقوق افراد واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میكند .

1382

نظامصنفي: قواعد و مقرراتياستكهامور مربوطبهسازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوقافراد و واحدهايصنفيرا طبقاينقانونتعيينميكند.

1392

نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند.

مـاده 2

1350

 فرد صنفی - شخصی حقیقی یا حقوقی كه در یكی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید - تبدیل - خرید و فروش - توزیع و انجام خدمات بدنی یا فكری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره یا با مباشرت دیگران محل كسبی دایر و یا وسیله كسبی فراهم كندو تمام یا قسمتی از كالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیما به مصرف كننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می شود.

1359

فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی كه دریكی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید ، تبدیل ، خرید و فروش ، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فكری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل كسبی دائر و یا وسیله كسبی فراهم كند و تمام یا قسمتی از كالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف كننده عرضه نماید ، فرد صنفی شناخته میشود .
تبصره 1 - صنوفی كه دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشكان ، وكلای دادگستری ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی از شمول این قانون مستثنی میباشند .
تبصره 2 - دارندگان كارت اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درصورتیكه مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعریف این

قانون بنمایند ، فعالیتهای واحدهای صنفی مذكور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهد بود .
تبصره 3 - كارگاهها و مؤسسات تولیدی و واحدهای اختصاصی كه وضع آنها با ضوابط و مقررات اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انطباق ندارد و لواینكه محصولات و تولیدات خود را مستقیماً هم به مصرف كننده عرضه ننماید تابع مقررات این قانون خواهند بود .

1360

الحاق یک تبصره به ماده(2)

تبصره4- واحدهای پذیرایی و اقامتی مشمول آیین­نامه احداث و توسعه و تجهیز و بهره­برداری تاسیسات جهانگردی مصوب خرداد54 از شمول این قانون مستثنی است و وزارت ارشاد می­تواند در صورت مشاهده و ثبوت تخلف و مسامحه در اداره امور واحدهای پذیرایی و اقامتی نسبت به خلع مدیر و تعطیل واحد پذیرایی و اقامتی و باتوجه به درجه­بندی واحدهای پذیرایی و اقامتی نسبت به نرخ­گذاری آنها راساً اقدام نماید.

2/1368

تبصره1- صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می­باشند.

1382

فرد صنفي: هر شخصحقيقييا حقوقيكهدر يكياز فعاليتهاي صنفي اعماز توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدماتو خدماتفنيسرمايهگذاري كند و بهعنوانپيشهور و صاحبحرفهو شغلآزاد، خواهبهشخصهيا با مباشرتديگران محلكسبيداير يا وسيلهكسبيفراهمآورد و تماميا قسمتياز كالا، محصوليا خدمات خود را بهطور مستقيميا غيرمستقيمو بهصورتكلييا جزئيبهمصرفكنندهعرضهدارد، فردصنفيشناختهميشود.

تبصرهـ صنوفيكهقانونخاصدارند، از شمولاينقانونمستثنيهستند.

1392

فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهایصنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاریکند و بهعنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.

تبصره- صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني ميباشند. قانون خاص قانوني است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين ميشود.

مـاده 3

1350

 واحد صنفی - واحدهای اقتصادی و یا خدمت كه فعالیت آنها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه كسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته می شوند.

1359

واحد صنفی - واحدهای اختصاصی و یا خدمات كه فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی باخذ پروانه كسب و یا پروانه اشتغال دائر شده و یا بشود واحدهای صنفی است .

تبصره: منظور از وسیله سیار تاکسی بار ، کمپرسی ، بارکش­های شهری ، جرثقیل می­باشد.

1382

واحد صنفي: هر واحد اقتصاديكهفعاليتآندر محلثابتيا وسيله سيار باشد و توسطفرد يا افراد صنفيبا اخذ پروانهكسبداير شدهباشد، واحد صنفي شناختهميشود.